03:53 EST Chủ nhật, 20/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » DANH MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Nghị quyết phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018-2020

Thứ năm - 28/06/2018 21:25
.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ HÒA SƠN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Số:  06   /NQ-HĐND Hòa Sơn, ngày  26    tháng   6   năm 2018
NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn từ
năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn xã Hòa Sơn, theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA SƠN
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 06
 
          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
         Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
         Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;
         Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
          Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
          Căn cứ thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
          Căn cứ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm;
          Xét tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã, về việc đề nghị phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn xã Hòa Sơn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
          Sau khi nghe UBND xã thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn xã Hòa Sơn, theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại kỳ họp,
 

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Nhất trí phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn xã Hòa Sơn, theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cụ thể như sau:
 
            (Kèm theo danh mục cụ thể)
 
          Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ, phương án, kế hoạch trình UBND huyện, thành phố xem xét đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Hòa Sơn giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân xã theo quy định.
          Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết này.
          Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày thông qua.
  
          Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 06, ngày 26 tháng 6 năm 2018 thông qua./.
 
Nơi nhận:                                               
- HĐND, UBND huyện Hòa Vang;                                        CHỦ TỊCH
- Phòng NV huyện Hòa Vang;
- TV-ĐU xã;
- TT-UBND xã;                                                                  
- UBMT, ngành, đoàn thể xã:
- Các vị Đại biểu HĐND xã;                                                   (Đã ký)
- BND, BCTMT thôn;
- Lưu: VT, HSHĐND xã                                                    Trần Vĩnh An
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
DANH MỤC
V/v xây dựng cơ bản giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn xã Hòa Sơn, theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

 
 
 

          1 . Xây dựng cơ bản từ nay đến năm 2020
STT Danh mục công trình Địa điểm xây dựng Hạng mục đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn                                          giai đoạn 2018-2020
2018 2019 2020
I Trường học          
1 Trường MG Hòa Sơn - Khu vực Xuân Phú Thôn Xuân Phú   x    
2 Trường Tiểu học số 2 Hòa Sơn Hòa Sơn   x    
3 Trường Tiểu học số 1 Hòa Sơn Hòa Sơn   x    
4 Trường MN Hòa Sơn - KV Đại La Thôn Đại La   x    
5 Xây dựng trường TH số 2 ở địa chỉ mới         x
6 Trường THCS Trần Quang Khải   N/cấp một số hạng mục   x  
II Chợ          
1 Nâng cấp chợ an ngãi Đông Hòa Sơn - Hòa Vang Nâng cấp x    
2 Nâng cấp chợ An Ngãi Tây 1 Hòa Sơn - Hòa Vang Nâng cấp   x  
3 Chợ Xuân Phú Th Xuân Phú Xây mới x    
III Giao thông          
a Đường liên thôn          
1 Đường liên thôn Phú Thượng - Hòa Khê   Nâng cấp   x  
2 Đường liên thôn Xuân Phú - Phú Thượng   Nâng cấp     x
3 Đường liên thôn Xuân Phú - Phú Hạ   Nâng cấp   x  
4 Đường liên thôn Phú Hạ - Đại La (Ngã ba Phú Hạ đi đường tránh Hải Vân)   Làm mới     x
5 Đường liên thôn Phú Hạ - Đại La (Trại Nhơn Sơn đi công ty Insulpact)   Làm mới   x  
6 Đường liên thôn ANT2-ANT3- Tùng Sơn   Xây mới     x
b Đường giao thông kiệt hẻm          
  48 tuyến, chiều dài 6.790   Làm mới, nâng cấp x x x
b Đường giao thông nội đồng          
  Nhà ông Việt đến cầu Chui thôn Xuân Phú Làm mới   x  
  Nhà ông Thắng đến đình làng Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm mới   x  
c Cầu          
1 Cầu Đại La thôn Đại La Nâng cấp   x  
2 Cầu tràn Hòa Khê Thôn Hòa Khê Nâng cấp   x  
3 Cầu ông Lân Thôn Xuân Phú Nâng cấp      
4 Cầu đồng cây Trâm  An Ngãi Tây 3 Nâng cấp   x  
d Điện chiếu sáng          
1 Tuyến điện chiếu sáng Phú Hạ - Đại La (Ngã ba Phú Hạ đi đường tránh Hải Vân)   làm mới     x
2 Tuyến điện chiếu sáng Phú Hạ - Đại La(Trại Nhơn Sơn - Công ty Insulpact - đường Hoàng Văn Thái)   Làm mới   x  
3 Tuyến điện chiếu sáng Xuân Phú - Phú Hạ   làm mới   x  
4 Tuyến điện chiếu sáng Xuân Phú - Phú Thượng (Trường tiểu học số 1 đi nhà bà Tòa)   làm mới x    
IV Môi trường     x    
01 Đầu tư điểm chứa rác thải 10 thôn Xây mới x    
02 Phát triển mô hình hầm bioga cho hộ chăn nuôi 10 thôn xây mới x    
03 Trồng cây xanh tạo ranh giới nghĩa trang   trồng mới x    
04 Xây dựng tường rào tạo cảnh quang đối với các nghĩa trang sát khu dân cư   Xây mới x    
05 Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp ( bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ ..)   làm mới x x x
06 Xây nhà tắm, nhà vệ sinh hợp vệ sinh đối với hộ chính sách, hộ nghèo và đối tượng xã hội   Xây mới x x x
07 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư ANT3   Xây mới x    
08 Đầu tư hệ thống nước xử lý thải khu dân cư từ nhà bà Lê Thị Thúy đến NVH An Ngãi Tây 2   Xây mới x    
09 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại trung tâm văn hóa thể thao xã   Xây mới   x  
10 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư An Ngãi Đông (đoạn nhà ông Phạm Kinh)   Xây mới x    
11 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư An Ngãi Đông (đoạn nhà ông Nguyễn Phổ)   Xây mới x    
12 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư An Ngãi Đông (Đoạn nhà ông Nguyễn Yên)   Xây mới   x  
13 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư thôn Đại La   Xây mới x    
14 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư Phú Hạ   Xây mới   x  
15 Đầu tư hệ thống nước thải khu dân cư thôn Phú Thượng (Trường mầm non)   Xây mới     x
V Trụ sở , nhà làm việc          
1 Xây mới phòng tiếp nhận hồ sơ 1 cửa Hòa Sơn - Hòa Vang Xây mới   x  
2 Đầu tư phòng tiếp công dân Hòa Sơn - Hòa Vang Xây mới   x  
3 Xây dựng hội trường UBND xã Hòa Sơn - Hòa Vang Xây mới   x  
4 Nâng cấp 1 số hạng mục nhà làm việc UBND xã Hòa Sơn - Hòa Vang Nâng cấp   x  
VI Văn hóa, thể thao          
1 Bia chiến tích đèo Đại La Thôn Đại La Xây mới x    
2 Nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Sơn Thôn Tùng Sơn Nâng cấp x    
            2. Danh mục đường giao thông kiệt xóm
STT Thôn Đầu tuyến Cuối tuyến Chiều dài Nền đường Lề đường Mặt đường Hiện trạng Đã phê duyệt đầu tư năm 2018
1 Thôn An Ngãi Đông Nhà bà Dung Nhà ông A 70 3 0 3 Đường đất  
Nhà ông Yên Nhà ông Sơn 110 3.5 0 3.5 Đường đất  
Nhà ông Vinh Khu TĐC số 6 250 2 0 2 Đường đất x
Nhà ông Lộc Nhà ông Phổ 97       70m đường đất x
Nhà ông Hoà Nhà ông Dĩ 82 2.5 0 2.5 Đường đất  
Nhà ông Vân Nhà ông Dần 80 3 0 3 Đường đất x
Đường liên thôn ANĐ-Vân Dương Nhà ông Tân 72       Đường đất  
Nhà ông Bình  Nhà ông Tính 89 2 0 2 Đường đất  
2 Thôn An Ngãi Tây 1 Khu TĐC số 6 Nhà ông Liễu 237 3.5 0 3.5 Đường đất  
3 Thôn An Ngãi Tây 2 Đường ĐT 601 Nhà bà Sang 120 3.5 0.5 3 Đường đất x
Nhà ông Thế Nhà bà Kim 110 3.5 0 3.5 Đường đất  
4 Thôn An Ngãi Tây 3 Nhà bà Ngọc Nhà ông Binh 170 2.5 0 2.5 BTXM xuống cấp  
Nhà văn hóa thôn Nhà bà Á 50 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà ông Tú Nhà ông Đạo 50 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà bà Mai Nhà ông Tùng 130 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà ông Ngọc Cầu qua Kênh 200 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà bà Tuyết Nhà ông Hải 200 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
5 Thôn Tùng Sơn Nhà bà Hay Nhà ông Dũng 230 2 0.5 2.5 BTXM xuống cấp  
Đường tránh Nhà họp thôn 78       Đường đất  
6 Thôn Phú Thượng Nhà ông Công Nhà bà Nghĩa 120 3.5 0 3.5 Đường đất  
Đường ĐH2 Nhà ông Anh 371 4 0.5 3 BTXM xuông cấp  
Đường ĐH2 Nhà ông Nhàn 183 4 0.5 3 BTXM xuống cấp  
Kiệt Đá Đen Nghĩa trang TP 280 3 0 3 Đường đất  
Đường ĐH2 Nhà bà Hiền 110 2.5 0 2.5 Đường đất  
Đường ĐH2 Nhà bà Liệu 120 2 0 2 Đường đất  
Đường liên thôn Phú Thượng-Xuân Phú Nhà bà Liễu 172 4.5 0.5 3.5 Đường đất x
Nhà ông Hồng Nhà ông Đốc 100 4 0.5 3 Đường đất  
7 Thôn Hòa Khê Nhà ông Thôi Nghĩa địa Khe Lâm 200 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Chùa Pháp Hoa Sơn Nhà bà Kiêm 210 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà ông Phượng Nhà ông Thành 70 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà ông Hường Nhà ông Tự 70 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
8 Thôn Xuân Phú Nhà bà Minh Nhà ông Tàu 176 4.5 0.5 3.5 Đường đất x
Nhà ông Phùng Nhà ông Thế 150 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà bà Tri Nhà bà Nhung 100 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Nhà văn hoá thôn Nhà bà Đã 50 4.5 0.5 3.5 Đường đất  
Đường liên thôn XP - PT Nhà ông Chung 125 4.5 0.5 3.5 Đường đất x
9 Thôn Phú Hạ Đường ĐH2 Nhà ông Dũng 115 3.5 0.5 2.5 Đường đất x
Đường ĐH2 Nhà ông Tâm 130 3.5 0.5 2.5 BTXM xuống cấp  
Đường ĐH2 Nhà ông Thuận 65 4.5 0.5 3.5 Đường đất x
Nhà ông Dũng Nhà ông Thảo 120 4.5 0.5 3.5 Đường đất x
10 Thôn Đại La Đường Hoàng Văn Thái Nhà ông Hoa 220 3.5 0.5 2.5 BTXM xuống cấp, đường đất  
Nhà ông Phương Nhà ông Toàn 410 3 0.5 2 BTXM xuông cấp x
Trường mẫu giáo Nhà ông Đức 250 3.5 0.5 2 Đường đất  
Nhà ông Quyền   184 3 0.5 2 BTXM xuống cấp nghiêm trọng  
Nhà ông Đức Nhà ông Hách 86 3 0.5 2 BTXM xuống cấp  
Đường dân sinh Nhà ông Đấu 72 4.5 0.5 3.5 Đường đất x
Đường dân sinh Nhà ông Trị 106 3 0.5 2 BTXM xuống cấp  
TỔNG 6790          
          3. Danh mục điện chiếu sáng:
STT Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài (m) Số bóng điện (bóng) Thứ tự ưu tiên Ghi chú
I Thôn An Ngãi Đông       Thôn kiểu mẫu
  Nhà ông Kinh Nhà ông Nghĩa 610 17 1  
  Nhà ông Đa Nhà ông Lâm 200 6 2  
  Nhà bà Sinh Nhà ông Sáu 167 5 3  
  Nhà ông Hướng Nhà ông Kiện 189 5 4  
  Nhà ông Đa Nhà ông Long 160 5 5  
  Nhà ông Mừng Nhà ông Xê 225 6 6  
  Đình làng Nhà ông Duy 207 6 7  
  Khu TĐC số 6 Nhà ông Vinh 220 6 8  
II Thôn Đại La         Thôn kiểu mẫu
  Đường Hoàng Văn Thái Nhà ông Lục 635 18 1  
  Đường dân sinh Nhà ông Công 125 4 2  
  Đường Hoàng Văn Thái Nhà ông Hoa 250 7 3  
  Đường tránh Hải Vân Nhà ông Kinh 170 5 4  
III Thôn An Ngãi Tây 1       Thôn kiểu mẫu
  Chân núi Sọ Nhà ông Vĩnh 70 2 1  
  Nhà bà Cao Nhà ông Diệu 80 2 2  
IV Thôn An Ngãi Tây 2       Thôn kiểu mẫu
  Đường ĐT 601 Nhà bà Sang 80 2 1  
V Thôn Hòa Khê         Thôn kiểu mẫu
  Nhà bà Mầu Nhà bà Bốn 300 9 1  
  Nhà ông Nhuận Nhà bà Thà 300 9 2  
  Nhà ông Vũ Nhà ông Quang 250 7 3  
  Nhà bà Thu Nhà ông Tánh 350 10 4  
VI An Ngãi Tây 3          
  Nhà ông Hiệu Nhà bà Thưởng 320 9 1  
  Nhà họp thôn Nhà ông Thành 308 9 2  
  Nhà ông Trung Nhà ông Tâm 160 5 3  
  Nhà bà Hơn Nhà ông Chánh 150 4 4  
  Nhà bà Có Nhà ông Tài 150 4 5  
  Nhà bà Ngọc Nhà ông Binh 170 5 6  
  Nhà bà Mai Nhà ông Tùng 130 4 7  
  Nhà ông Ngọc Cầu qua Kênh 200 6 8  
  Nhà bà Tuyết Nhà ông Hải 200 6 9  
VII Tùng Sơn          
  Đường ĐT602 Nhà bà Tới 210 6 1  
  Nghĩa trang liệt sỹ Nhà ông Cậy 175 5 2  
VIII Phú Thượng          
  Đường ĐH2 Nhà ông Công 365 10 1  
  Nhà ông Duy Nhà ông Minh 270 8 2  
  Nhà ông An Nhà ông Hùng 350 10 3  
  Nhà ông Hậu Nhà ông Trí 220 6 4  
  Nhà bà Xưa Nhà ông Bích 270 8 5  
  Đường ĐH2 Nhà ông Anh 370 11 6  
  Nhà bà Em Nhà ông Kim 160 5 7  
  Nhà ông Phương Nhà ông Truyền 120 4 8  
  Trường mầm non Nhà ông Tưởng 270 8 9  
  Đường liên thôn Nhà bà Liễu 170 5 10  
IX Phú Hạ          
  Nhà ông Tích Nhà ông Phương 265 8 1  
  Đường ĐH2 Nhà ông Hoàng 300 9 2  
  Đường ĐH2 Nhà bà Miên 250 7 3  
  Đường ĐH2 Nhà ông Tâm 170 5 4  
  Nhà ông Tích Nhà ông Hòa 80 2 5  
  Nhà ông Dũng Nhà ông Thảo 120 3 6  
X Xuân Phú          
  Nhà bà Linh Nhà ông Tuấn 770 22 1  
  Nhà họp thôn Nhà ông Quyền 350 10 2  
  Nhà thờ tộc Nguyễn Nhà bà Sót 800 16 3  
  Cầu chui đường tránh Nhà ông Minh 525 15 4  
  Nhà ông Minh Nhà ông Tàu 200 6 5  
  Nhà họp thôn Nhà ông Sinh 90 3 6  
  Nhà ông Vằng Nhà ông Đa 250 7 7  
  TỔNG 13466 350    
 


 

Tác giả bài viết: Văn Y

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Sơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 1177

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21789

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1806226


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163