14:50 EST Thứ năm, 15/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » DANH MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN

Thứ sáu - 29/06/2018 05:38
.
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                  XÃ HÒA SƠN
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà Sơn, ngày  29    tháng  6     năm 2018
 
 
 
 
 
QUY CHẾ
 Cung cấp thông tin cho công dân của xã Hòa Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206  /QĐ-UBND ngày 29/6/2018/   
của Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn)
 
Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND xã Hòa Sơn theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.
2. Thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của UBND xã Hòa Sơn bao gồm thông tin do Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Các Ban của Hội đồng nhân dân xã, UBND xã, Chủ tịch UBND xã tạo ra.
3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các ban, ngành thuộc xã cung cấp thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.
Điều 2. Nguyên tắc cung cấp thông tin
1. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong quá trình cung cấp thông tin.
Điều 3. Biểu mẫu sử dụng trong việc thực hiện cung cấp thông tin
1. Biểu mẫu thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu thực hiện theo biểu mẫu quy định của Luật tiếp cận thông tin và Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
2. Phiếu xác nhận kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin và sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu thực hiện theo biểu mẫu đính kèm tại phụ lục 1 và phụ lục 2 của quy chế này.
Điều 4. Chi phí tiếp cận thông tin
Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin.
CHƯƠNG II
CHUYỂN GIAO, LẬP, CẬP NHẬT DANH MỤC THÔNG TIN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN
 
Điều 5. Việc chuyển giao, lập, cập nhật danh mục thông tin và công khai thông tin được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, với quy trình sau đây:

CHƯƠNG V
CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
Điều 6. Văn phòng HĐND- UBND xã có trách nhiệm chủ trì, giúp UBND huyện thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu, thực hiện theo quy trình sau đây:


 
CHƯƠNG II
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 7. Đầu mối, địa điểm cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Hòa Sơn
1. Văn phòng HĐND và UBND xã là đầu mối công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu.
2. Địa điểm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin: Cán bộ tiếp dân thuộc UBND xã, địa chỉ: Thôn An Ngãi Tây 1, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND- UBND xã
1. Tổ chức thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cung cấp thông tin, hình thức, trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; tổ chức lưu trữ và bảo đảm tính chính xác của thông tin được cung cấp theo yêu cầu.
2. Bố trí cán bộ công chức thuộc Văn phòng HĐND- UBND xã làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu.
3. Tổ chức giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo trình tự, thủ tục quy định; Tiếp nhận, trả lời hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về việc cung cấp thông tin của UBND xã theo quy định của pháp luật có liên quan.
4. Quyết định từ chối cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật tiếp cận thông tin; quyết định việc gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu.
5. Tổ chức thực hiện việc đăng tải, cập nhật thông tin trên Chuyên mục về tiếp cận thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử UBND xã; cập nhật thường xuyên Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.
7. Theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cung cấp thông tin của UBND huyện; báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tạo ra thông tin xử lý thông tin đã công khai, thông tin đã cung cấp theo yêu cầu không chính xác.
9. Công khai họ tên, chức vụ của người làm đầu mối cung cấp thông tin; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tại Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã.
10. Lập dự toán, quyết toán kinh phí cung cấp thông tin theo quy định.
Điều 9. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị chủ trì tạo ra thông tin
1. Chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin, bảo đảm tính chính xác của thông tin trước khi gửi Văn phòng HĐND- UBND xã.
2. Tổ chức lưu trữ và chuyển giao thông tin do đơn vị mình chủ trì tạo ra tới Văn phòng HĐND- UBND xã để cung cấp thông tin theo quy định của Quy chế này.
 3. Chỉ đạo việc tìm kiếm thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực do mình phụ trách hoặc chỉ đạo tham gia ý kiến đối với việc cung cấp thông tin theo đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã.
4. Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về việc cung cấp thông tin của UBND huyện theo quy định của pháp luật có liên quan.
5. Tổ chức hoạt động cung cấp thông tin đối với thông tin do đơn vị mình tạo ra.
Điều 10. Người làm đầu mối cung cấp thông tin
1. Trực tiếp cung cấp thông tin cho công dân theo yêu cầu;
2. Trực tiếp giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ người yêu cầu xác định rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu có chứa thông tin cần tìm kiếm để điền đầy đủ, chính xác vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;
3. Kiến nghị, đề xuất với Công chức Văn phòng HĐND- UBND về các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân; các trường hợp từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu.
4. Tiếp nhận thông tin do các đơn vị chuyển đến và cập nhật vào danh mục thông tin phải công khai theo quy định.
5. Thu chi phí cung cấp thông tin theo quy định.
6.  Các nhiệm vụ khác do Công chức văn phòng HĐND- UBND xã phân công
Điều 11. Tổ chức thực hiện Quy chế
1. Các đơn vị có thông tin phải cung cấp quy định tại Điều 1 quy chế này  có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình, chỉ đạo xử lý thông tin theo yêu cầu; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về UBND xã (qua Văn phòng HĐND- UBND xã).
2. Văn phòng HĐND- UBND xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các các đơn vị trong việc thực hiện Quy chế này, kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND xã những vấn đề vướng mắc phát sinh; trường hợp cần thiết, đề xuất Lãnh đạo UBND xã sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.
Điều 12. Khen thưởng và xử lý kỷ luật
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích trong hoạt động cung cấp thông tin được  khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT;                     
- Các ban HĐND xã;                         
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VP, TP.                                                     
  CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 (Đã ký)
 
 
Trần Kim Đính
 

Tác giả bài viết: Văn Y

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 355

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26072

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1728059


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163