03:30 EST Chủ nhật, 20/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Chính trị - Kinh tế

Hòa Sơn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ năm - 23/11/2017 02:26
Hòa Sơn sơ  kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hòa Sơn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2017. Tại Hội trường UBND xã Hòa Sơn, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã khóa XI, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, lãnh đạo Mặt trận, các đồng chí ủy viên UBKT, trưởng các ngành đoàn thể, chuyên trách Đảng và Bí thư các chi bộ trực thuộc. Hội nghị do Đồng chí Trần Vĩnh An – Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã chủ trì.
       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy xã thay mặt Ban thường vụ đảng ủy thông qua báo cáo sơ  kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  đã đạt được những kết quả sau:  
 
       Qua  một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn  Đảng, Đảng bộ xã Hòa Sơn đã đạt được một số kết quả bước đầu đặc biệt là Đảng ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc với tinh thần phê bình, tự phê bình góp ý thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân đồng thời căn cứ vào 27  biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết. Bên cạnh đó,  Đảng ủy chỉ đạo và hướng dẫn 16  chi bộ trực thuộc Đảng bộ  tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân đã làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân,  từ đó xác định ý thức trách nhiệm và xây dựng kế hoạch để khắc phục. Đến nay những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cơ bản được khắc phục và không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.
        Ngoài ra, Đảng ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) kết hợp với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 29-CT/TU, chủ đề công tác năm 2017 của Huyện: Năm nông nghiệp; kỷ luật, kỷ cương hành chính và Chương trình thành phố “ 4 an”, chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nông thôn mới  và nhiệm vụ chính trị của địa phương.  Qua đó  triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực  như mô hình “ Nuôi heo đất”; mô hình “ 5 không, 4 biết” trong lĩnh vực cải  cách thủ tục hành chính; mô hình “ xóm đạo bình yên gắn với nông thôn mới”,…Thông qua thực  hiện các mô hình này đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ được phân công, từng bước ngăn chằn và  đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối  sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính  trị, kinh tế- xã hội, QPAN, đặc biệt là hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và thôn kiểu mẫu nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

 
          Thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các nội dung biện pháp phù hợp trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:
            Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật làm cho cán bộ, đảng viên nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn  của các thế lực thù địch, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tăng cường công tác quản lý, nắm chắc diễn biến tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” . Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của nhà nước.
Hai là nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm. Kiên quyết  khắc phục tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm, nói không đi đôi với làm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bám sát 27 biểu hiện suy thoái và “tự diển biến, tự chuyển hóa” được chỉ ra trong Nghị quyết để kiểm điểm , đánh giá và giám sát đảng viên thường xuyên.
Ba là gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 29 – CT/TU đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực hơn. Chú trọng xây dựng các cá nhân và tổ chức điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảm bảo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới, xây dựng cơ quan văn hóa, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
           Bốn là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân  thực hiện không nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên.
Năm là phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. 

Tác giả bài viết: Văn Hải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 1102

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21714

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1806151


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163