09:49 ICT Chủ nhật, 23/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thứ tư - 04/01/2017 09:38
VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1.       Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ chuyển cho công chức chuyên môn. Công chức chuyên môn xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận.
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký hành nghề;
+ 02 ảnh cở 3x4 (cm) chụp không quá 06 tháng.
+ Xuất trình:
·     Chứng minh nhân dân;
·     Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
·     Giấy phép lái xe (đối với trường hợp phương tiện phải được đăng ký, người điều khiển phải có giấy phép lái xe theo quy định).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hành nghề
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:         Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27  tháng  9  năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,
xe mô tô 2 bánh và các lọai xe tương tự
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   29   /2010 /QĐ-UBND
ngày 27   tháng  9   năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng 
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự

 
Ảnh kiểu CMND
cở 3x4 cm
 
 

Kính gửi :…………(UBND phường, xã)……………………..….…………
 
                               
- Tên tôi là : …………………….…………………..…….. Năm sinh : ……………….…….
- Hộ khẩu thường trú (tạm trú ): …………………………….………………………….
…………………………….………………………….…………………………….………………………
- Số CMND : …………..…………..do Công an …………………….…………………….
cấp ngày ………… tháng …….… năm …..……….………
- Biển số đăng ký xe:  ………………..……….……………
- Loại xe:  ……………………………….……………..………….
-  Giấy phép lái xe số: ……………………………………….
 
Đề nghị UBND ………………………………………. chấp thuận và cấp phép cho tôi được hành nghề kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng phương tiện nêu trên.
 
Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định của Nhà nước trong quá trình          hành nghề./.
 
  UBND phường, xã ………………..
Số hiệu Thẻ hành nghề đã cấp: …….……………..
 
(Ký tên, đóng dấu)
       ………...… , ngày……tháng .…. năm ……….
  NGƯỜI ĐĂNG KÝ
    (Ký và ghi rõ họ tên)
 


2. Thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân nộp đơn hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ chuyển cho công chức chuyên môn. Công chức chuyên môn xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận.
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục II);
+ Thẻ hành nghề cũ, Thẻ hành nghề bị hỏng.
+ Xuất trình:
§  Chứng minh nhân dân;
§  Giấy đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề thì phải có  sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
§  Giấy phép lái xe (đối với trường hợp theo quy định phương tiện phải được đăng ký, người điều khiển phải có giấy phép lái xe).
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hành nghề
- Lệ phí: Không có
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại, cấp đổi thẻ hành nghề
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người có Thẻ hành nghề bị hỏng, bị mất có tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp Thẻ hành nghề; người hành nghề khi thay đổi loại phương tiện vận chuyển phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề tại UBND phường, xã nơi cư trú
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 29/2010 /QĐ-UBND ngày 27  tháng  9  năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
       

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ
       Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,
xe mô tô 2 bánh và các lọai xe tương tự
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  29  /2010/QĐ-UBND ngày 27  tháng
  9 năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng)
 
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ
Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,
xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự

 
Ảnh kiểu CMND
cở 3x4 cm
 
 

Kính gửi :…………(UBND phường, xã)……………………..….…………
 
                                        
- Tên tôi là : …………………….…………………..…….. Năm sinh : ……………….…….
- Hộ khẩu thường trú (tạm trú ): …………………………….………………………….
…………………………….………………………….…………………………….………………………
- Số CMND : …………..…………..do Công an …………………….…………………….
cấp ngày ………… tháng …….… năm …..……….………
- Biển số đăng ký xe:  ………………..……….……………
- Loại xe:  ……………………………….……………..………….
-  Giấy phép lái xe số: ……………………………………….
Hiện tôi đã có Thẻ hành nghề kinh doanh vận chuyển bằng …………………   do UBND ……………………………………………. cấp.
Lý do xin đổi, cấp lại: …………………………………………………………………………
Đề nghị UBND …………………………………………. đổi, cấp lại Thẻ hành nghề để hoạt động vận chuyển theo quy định./.
 
UBND phường, xã ………………..
- Cấp, đổi lần:    …….……………..
- Số hiệu Thẻ hành nghề: …….……………..
 
(Ký tên, đóng dấu)
       ………...… , ngày……tháng .…. năm ……….
  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
    (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                  
3. Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
+ Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý
+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký giấy xác nhận và chuyển hồ sơ lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. Sau đó nhận Giấy phép từ UBND cấp huyện và trả cho cá nhân. Riêng tại UBND các phường thuộc quận Thanh Khê: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND phường ký giấy phép và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND phường để trả cho cá nhân.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu)
+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực);
+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (Riêng tại UBND các phường thuộc quận Thanh Khê là 04 ngày làm việc)
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ buôn bán nhỏ
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
 - Lệ phí, phí:
+ Đường loại 1: 50.000 đồng Đồng/m2/tháng
+ Đường loại 2: 34.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 3: 25.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 4: 17.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 5: 8.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 6: 5.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 7: 3.000 đồng/m2/tháng
Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi) thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường).
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
+ Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ………………..
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)

 
4. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
+ Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý
+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận và chuyển hồ sơ lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. Sau đó nhận Giấy phép từ UBND cấp huyện và trả cho cá nhân. Riêng tại UBND các phường thuộc quận Thanh Khê: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND phường ký giấy phép và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND phường để trả cho cá nhân.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn
+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;
+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).
+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (Riêng tại UBND các phường thuộc quận Thanh Khê là 04 ngày làm việc)
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn.
- Lệ phí, phí:
+ Đường loại 1: 50.000 đồng Đồng/m2/tháng
+ Đường loại 2: 34.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 3: 25.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 4: 17.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 5: 8.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 6: 5.000 đồng/m2/tháng
+ Đường loại 7: 3.000 đồng/m2/tháng
Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi) thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường).
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
+ Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ………………..
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
 

 
5. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (tại các phường trên địa bàn quận Thanh Khê)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND phường ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê.
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
+ Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).
+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
-  Lệ phí, Phí: Phí sử dụng lề đường:
 
Nội dung Đơn vị tính Mức thu phí
Để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô:    
Đường loại 1 Đồng/m2/tháng 17.000
Đường loại 2 Đồng/m2/tháng 14.000
Đường loại 3 Đồng/m2/tháng 10.000
Đường loại 4 Đồng/m2/tháng 7.000
Đường loại 5 Đồng/m2/tháng 3.000
 
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
+ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ……………
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
 

 
6. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (tại các phường trên địa bàn quận Thanh Khê)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND phường ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê.
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặcc Công văn của tổ chức, cá nhân nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
+ Bản cam kết thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định này;
+ Bản photocoppy Giấy phép sửa chữa, xây dựng nhà do cơ quan có thẩm quyềnn cấp theo quy định;
+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;
+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).
+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí, Phí: Phí sử dụng lề đường: 50% mức thu sau:
Nội dung Đơn vị tính Mức thu phí
Đường loại 1 Đồng/m2/tháng 17.000
Đường loại 2 Đồng/m2/tháng 14.000
Đường loại 3 Đồng/m2/tháng 10.000
Đường loại 4 Đồng/m2/tháng 7.000
Đường loại 5 Đồng/m2/tháng 3.000
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
+Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ……………
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
 

 
 
7. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (tại các phường trên địa bàn quận Thanh Khê)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND phường ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê.
- Thành phần hồ sơ:
+  Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
+  Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt;
+  Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có;
+  Ngoài ra, trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động quảng cáo.
+  Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí, Phí: Phí sử dụng lề đường: 50% mức thu sau:
Nội dung Đơn vị tính Mức thu phí
Đường loại 1 Đồng/m2/tháng 17.000
Đường loại 2 Đồng/m2/tháng 14.000
Đường loại 3 Đồng/m2/tháng 10.000
Đường loại 4 Đồng/m2/tháng 7.000
Đường loại 5 Đồng/m2/tháng 3.000
 
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
+Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ……………
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
 

 
 
8. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng (tại các phường trên địa bàn quận Thanh Khê)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND phường ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê.
 - Thành phần hồ sơ:
+  Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
+  Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế tường rào;
+  Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có;
+  Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí, Phí: Phí sử dụng lề đường: 50% mức thu sau:
 
Nội dung Đơn vị tính Mức thu phí
Đường loại 1 Đồng/m2/tháng 17.000
Đường loại 2 Đồng/m2/tháng 14.000
Đường loại 3 Đồng/m2/tháng 10.000
Đường loại 4 Đồng/m2/tháng 7.000
Đường loại 5 Đồng/m2/tháng 3.000
 
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;
+Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ……………
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
 

 
9. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền (tại các phường trên địa bàn quận Thanh Khê)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND phường ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê.
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
+ Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè;
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền.
+  Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các phường thuộc địa bàn quận Thanh Khê
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
-  Lệ phí, phí: Không có
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;
+ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm...........
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
 
Kính gửi: ……………
 
         Tôi tên là: ..................................................Điện thoại số:.............................
         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................
Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:................ đường:....................................... quận:.....................................................................
Sử dụng vào mục đích:..................................................................................
Với diện tích sử dụng: .................m2­ (dài: ...........mét, rộng: ........... mét)
Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).
Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:................... tháng.
Từ ngày........tháng.........năm.......... đến hết ngày .......tháng........năm..........
 
Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.
 
  Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
 
 

Tác giả bài viết: Văn Y

Nguồn tin: Văn Y

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 481

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33983

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1632383


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163