22:09 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC TÔN GIÁO

Thứ ba - 03/01/2017 21:40
VIII. LĨNH VỰC TÔN GIÁO
1. Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
-  Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét lưu hồ sơ để quản lý
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ: Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ sở tín ngưỡng.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ
- Lệ phí: không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (Mẫu B1, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+  Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản;
+ Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

 

Mẫu B1
 

                                                           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

                                               ……(1),  ngày……tháng……năm……
 
THÔNG BÁO
Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

 
 
 
 

Kính gửi: (2)………………………………………………………………….
Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):……………………………………..…..
Địa chỉ: ……..…………………….………………………………………...
Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:
Họ và tên: …………………. Tên gọi khác……….….. Năm sinh………..…
            Giấy CMND số:……….. Ngày cấp:…………………... Nơi cấp:.……….….
Nơi cư trú:…………………………………………………………………...
Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.
 
Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số  giấy CMND, nơi cư trú).
 
 
 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 
            

 
 
 

 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.
 (2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.
 (3)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký  Thông báo
 
 
 
 
 
 
2. Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét trình Chủ tịch UBND ký văn bản trả lời thống nhất hoặc không thống nhất (nêu rõ lý do nếu không đồng ý).
+ Bước 3: Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận để giao cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ: Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bản.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng được hoặc không được thực hiện theo nội dung đã thông báo.
- Lệ phí: không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm … (Mẫu B2, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước ngày 15/10 hàng năm, người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi đến UBND cấp xã bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
 

 

Mẫu B2
 

                                                                  
                            
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
THÔNG BÁO
Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……
 
         
Kính gửi: (2)………………………………………………….………………
Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……...………...
Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):
Họ và tên: ……………….Tên gọi khác……….…Năm sinh………..
Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………Nơi cấp:…..…...…...
 
Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:
Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc.
(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).
 
 
 
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.
(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.
 

DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..
Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của ………………(Mẫu B2)
 
TT Tên hoạt động tín ngưỡng Người tổ chức, chủ trì Số lượng người tham gia Nội dung Hình thức tổ chức Thời gian Ghi chú
1              
2              
3              
             
             
             
             
             
             
n              
 
              
                                                                                    NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1)
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 

 
 
 

     (1)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng .
 
 
 
 
3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét trình Chủ tịch UBND ký văn bản trả lời cấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do nếu không chấp thuận).
+ Bước 3: Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận để giao cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do) cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Mẫu B4, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2, Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo;
+ Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; + Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;


 
 
Mẫu B4
 
 
 

                                                                                               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

 
 
 

          Kính gửi: (2)………………..………………………………………………..
          Tên tôn giáo:………………………………………………………………...
Người đại diện:
Họ và tên: …………….. Tên gọi khác………… Năm sinh……...…...
Giấy CMND số:…………... Ngày cấp:……...….. Nơi cấp:……….…
Nơi cư trú:……………………………………………………………
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:
Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………….
Nội dung sinh hoạt:..………………………………………………………..
Hình thức sinh hoạt: …...……………………………………………………
Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..…………..
Thời gian sinh hoạt:…………………………………………………………
Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..…………..
 
                                    NGƯỜI ĐẠI DIỆN
                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 

 (1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

 
4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét trình Chủ tịch UBND ký văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do nếu không chấp thuận).
+ Bước 3: Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận để giao cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ: Bảng đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bản.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản đăng ký hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo cơ sở.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký, nếu không thống nhất trả lời bằng văn bản và giải thích rõ lý do;
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm … (Mẫu B21, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước ngày 15/10 hàng năm.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
 


Mẫu B21
                                                                                     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
(Năm ……)
 
         
Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………………….
Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………….... ….…...……..……………………..
Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:
Họ và tên: ………………..……………...…………Năm sinh…........
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………………
Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………....................
 
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:
 
TT Tên hoạt động tôn giáo Người tổ chức Nội dung hoạt động tôn giáo Thời gian tổ chức Dự kiến số lượng người tham dự Ghi chú
1            
2            
             
             
             
N            
 
 
 
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.
5. Thủ tục đăng ký người vào tu
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;
- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tôn giáo.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ   
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người vào tu (Mẫu B23, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
 
                                                                                                              
 

Mẫu B23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

 
 
 

Kính gửi: (2) ….……………………………………………………………...
Người phụ trách cơ sở tôn giáo:
Họ và tên: ……………………….……………Năm sinh…................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………....
Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….………………
Cơ sở tôn giáo:………………………………………………………………
Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:
 
TT Họ và tên Giấy CMND Ngày tháng năm sinh Quê quán Nơi cư trú Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)
Số GCMND Ngày cấp Nơi cấp
1                
2                
..                
..                
n                
 
Kèm theo đăng ký gồm: sơ  yếu  lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.
 
 
 
         NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO
         (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.
         
6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét văn bản thông báo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 văn bản.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cơ sở.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu B29, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh;
+ Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
 
                            

 

Mẫu B29
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

                                 ………(1), ngày……tháng……năm……
 
THÔNG BÁO
Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,
công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 
 
 

          Kính gửi: (2)…………………………………………………………………
Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..………………
………………………………………………………………………………
Người đại diện:
Họ và tên: …………………………..…………Năm sinh…………..
Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)…………
…. ............................................................................................
Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………….
Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:
Lý do sửa chữa, cải tạo:……………………………………………………..
Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………....
Phạm vi và mức độ sửa chữa: ………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:………………………………...
………………………………………………………………………………
 
 
                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN
                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 

                (1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.

7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường, xã
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp  trong phạm vi một phường gửi văn bản thông báo đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển công chức chuyên môn xem xét trình Chủ tịch UBND ký văn bản trả lời cấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do nếu không chấp thuận).
+ Bước 3: Công chức chuyên môn chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận để giao cho tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện về UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 văn bản.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNT ngày 25 tháng 3 năm 2013).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật.
+ Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng, sử dụng mục đích và trước khi quyên góp phải thông báo đến UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp.
+ Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                            

Mẫu B30
         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
………(1), ngày……tháng……năm……
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

 
 
 
 

          Kính gửi: (2)……..………………………………………………………….
Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………………
Địa chỉ: ………………………………………………........………………
Người đại diện:
Họ và tên……………………………………………………………
 
Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:
 
Mục đích quyên góp:………………………………………………………..
Phạm vi tổ chức quyên góp:…..…………………………………………….
Cách thức quyên góp:……………………………………………………….
Thời gian thực hiện quyên góp:..……………………………………………
Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….…
.……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
                                                                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 
 
 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

8. Thủ tục cấp giấy đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành tại các điểm, nhóm thuộc các hệ, phái, tổ chức Tin lành
- Trình tự thực hiện:
          + Bước 1: Người phụ trách điểm, nhóm thuộc các hệ phái, tổ chức Tin lành gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm tại UBND cấp xã nơi điểm, nhóm đó hoạt động.
          + Bước 2: UBND cấp xã tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký (nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tiến hành xử lý) đồng thời có văn bản tranh thủ ý kiến về chuyên môn của Phòng Nội vụ (Ủy ban nhân dân cấp quận) về vấn đề đang thụ lý giải quyết;
          + Bước 3: UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành hoặc không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ
          + Đơn đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm;
          + Bản cam kết dân sự cho thuê, mượn nhà để làm địa điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin lành, có xác nhận của UBND cấp xã;
          + Danh sách tín đồ tại thời điểm đăng ký (nếu có);
          + Giấy giới thiệu của Giáo hội về việc cử chức sắc, chức việc đặc trách việc đạo của điểm, nhóm (nếu đã được công nhận về tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai:
          + Đơn đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm (theo mẫu ĐXĐKSHTG);
          + Bản cam kết về việc mượn địa điểm sinh hoạt đạo Tin lành (theo mẫu BCKVĐĐSHĐTL);
          + Giấy chứng nhận sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm (theo mẫu GCN).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Một số công tác đối với đạo Tin lành;
+ Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu ĐXĐKSHTG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Sinh hoạt đạo tin lành theo điểm nhóm

 
 
 
 

Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)…………………… ………….
Tên tôi là: ……………………….Tên gọi khác:........................
Sinh năm:.......................................................................................
CMND số: ……………………cấp ngày…../……/ do................... cấp.
Trình độ học vấn:.....................................................................
Quê quán:................................................ …………………………
Nơi ở hiện nay:................................................................ ………………
Là người đại diện cho đồng bào theo đạo Tin lành đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo điểm nhóm với chính quyền. Cụ thể như sau:
1. Tên điểm nhóm...................................................... ………………
2. Tên tổ chức giáo hội cấp trên (nếu có).............................................. ……...
3. Địa điểm sinh hoạt tôn giáo (1).................................................... …………
4. Địa điểm sinh hoạt tôn giáo: (2).................................................. …….
5. Nội dung sinh hoạt tôn giáo theo giáo lý của hệ phái Tin lành: (3)...………
6. Họ tên người hướng dẫn việc đạo (4):
- Họ và tên:........................................................................ ……………..
Năm sinh:........................................................................... ……………
Nơi thường trú:.................................................
Chức vụ trong đạo:........................................................... …………….
- Họ và tên:........................................................................... ………….
Năm sinh:....................................................................................... ………
Nơi thường trú:.................................................................................... ………
Chức vụ trong đạo:....................................................................... …………..
- Họ và tên:....................................................................................................
Năm sinh:................................................................................ ……………….
Nơi thường trú:....................................................................... ………..
Chức vụ trong đạo:............................................................................... ………
7. Số lượng người tham gia sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:........... ……
8. Nội dung sinh hoạt tôn giáo:.............................................................. …….
9. Chương trình và nội dung sinh hoạt đạo Tin lành (5): ………………….
10. Cam kết: Sinh hoạt tôn giáo đúng nội dung đã đăng ký và tuân thủ pháp luật Nhà nước. 
                                                                   ...., ngày ... tháng ... năm ...
TM. ĐIỂM NHÓM
 Người phụ trách điểm nhóm
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Chú giải:
(1) Ghi rõ địa điểm sinh hoạt tôn giáo tại nhà riêng hay ở đâu. Nếu nhà riêng phải có bản cam kết mượn một phần để làm địa điểm sinh hoạt, nếu thuê địa điểm phải có bản hợp đồng thuê địa điểm.
(2) Ghi rõ phạm vi sinh hoạt tôn giáo (thôn, xã, huyện tỉnh nào).
(3) Ghi rõ tên hệ phái Tin lành.          
(4) Có thể từ 1 đến 3 người, tùy từng trường hợp cụ thể.
(5) Ghi rõ nội dung sinh hoạt theo tuần, tháng, năm, các lễ trọng.
 

 
Mẫu BCKVĐĐSHĐTL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

BẢN CAM KẾT
Về việc mượn địa điểm sinh hoạt đạo Tin lành

 
 
 

Hôm nay, ngày…….tháng…….năm…….., tại……..……, Hai bên chúng tôi gồm:
1. Bên cho mượn (bên A): Hộ gia đình
- Đại diện là ông (bà): ………………………Chủ hộ
- Sinh năm:......................................... ………………………..
- Số CMND:………… ….do……………..cấp ngày……./……./…….
- Thường trú tại:...................................................................... …….
2. Bên mượn (bên B): Điểm nhóm Tin lành……………………….
- Đại diện là ông ………………………..… - Trưởng điểm nhóm
- Sinh năm:....................................................................... …………
- Số CMND:……………… .do…………..cấp ngày……./……./………
- Thường trú tại:.....................................................................................
Cùng tự nguyện thỏa thuận và thống nhất việc bên A cho bên B mượn một phần nhà ở để làm địa điểm sinh hoạt đạo Tin lành. Chi tiết như sau:
 
I. NỘI DUNG:
1. Diện tích mượn:……………………m2/…………………m2 nhà ở.
2. Thời gian mượn:…………………….từ……………….đến…………
3. Mục đích mượn: Sử dụng làm địa điểm sinh hoạt đạo Tin lành cho điểm nhóm………………………………………………………………
4. Nội dung và thời gian nhóm sinh hoạt đạo Tin lành: như đăng ký với Ủy ban nahan dân phường.
 
II. CAM KẾT CỦA HAI BÊN:
1. Bên A cam kết ngôi nhà ở cho mượn nói trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của gia đình, hiện không có tranh chấp, không cầm cố, thế chấp.
2. Bên B cam kết sử dụng đúng mục đích, diện tích và thời gian mượn như đã thỏa thuận ở trên và chịu trách nhiệm về nội dung, thành phần tham gia sinh hoạt đạo; quá trình sử dụng giữ nguyên trạng, ngôi nhà, chỉ được đặt biển hiệu điểm nhóm theo đúng quy định; không treo, dựng biển hiệu điểm nhóm, thập giá ra ngoài khuôn viên nhà sinh hoạt điểm nhóm; chỉ được cơi nới, sửa chữa khi được sự đồng ý của bên A (chủ nhà) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Hai bên cam kết phối hợp với nhau trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự, an toàn cháy nổ và an ninh ở địa phương trong thời gian nhóm sinh hoạt đạo Tin lành. Nếu có sự thay đổi, bên thay đổi thông báo cho bên kia biết trước 30 ngày để thuận lợi cho cả hai bên.
Bản cam kết này được làm thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản kèm vào hồ sơ đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành của điểm nhóm gửi Ủy ban nhân dân phường./.
 
         Đại diện hộ gia đình                                 Đại diện điểm nhóm Tin lành
                  Chủ hộ                                                                Trưởng điểm nhóm
         
 
 
 
 
 
 
Xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố (trưởng thôn)
 
 
 
 

 
UBND PHƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

  Số: …GCN/UB                                  ……………, ngày ……….. tháng …… 20…..
 
 
GIẤY CHỨNG NHẬN
SINH HOẠT ĐẠO TIN LÀNH THEO ĐIỂM NHÓM

 
 
 
 

          UBND PHƯỜNG ……………………………………………..
 
          Căn cứ Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Một số công tác đối với đạo Tin lành;
 
          Xét hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo của điểm nhóm Tin lành .......................do ông (bà) ...............................................đại diện.
 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SINH HOẠT ĐẠO TIN LÀNH:
 
1. Tên điểm nhóm: .....................................................................
2. Địa điểm sinh hoạt tôn giáo: (1) ............................................................
3. Phạm vi sinh hoạt tôn giáo: (2) .....................................................
4. Số lượng người tham gia sinh hoạt đạo Tin lành tại thời điểm đăng ký:.
5. Thuộc tổ chức, hệ phái Tin lành:  (3) ......................................
6. Họ tên trưởng điểm nhóm:.....................................................
Được sinh hoạt đạo Tin lành theo nội dung đã đăng ký./.
 
Nơi nhận:                                                                   T/M UBND PHƯỜNG .................
- Điểm nhóm (4) ...........;                                                                          CHỦ TỊCH (5)
- Tổ trưởng tổ dân phố                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
nơi diễn ra sinh hoạt
đạo Tin lành theo
điểm nhóm;
- ....;
- Lưu VT, UBND phường ...
 
Ghi chú:
            (1) Ghi rõ địa điểm sinh hoạt;
            (2) Ghi tên tổ dân phố thuộc phường;
            (3)  Ghi rõ tên tổ chức như đơn đăng ký trình bày;
            (4) Ghi rõ tên điểm nhóm theo đăng ký;
            (5) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND ký thay Chủ tịch.

Tác giả bài viết: Hồ Văn Y

Nguồn tin: Hồ Văn Y

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN

THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA SƠN
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 1453

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32895

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1631295


Nông thôn mới Hòa Sơn

CHỦ ĐỀ NĂM

Thực hiện chỉ thị 29

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND XÃ HÒA SƠN

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Sơn
Địa chỉ: Đường DT602, An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.842163